Wyszukaj infografikę

Infografika na rok 2023

województwo podlaskie

informacje o rynku pracy

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

stan na koniec I półrocza 2022

31 165

Liczba ofert pracy

Liczba ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy
napływ II półrocze 2021 i I półrocze 2022

28 001

Liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

napływ II półrocze 2021 i I półrocze 2022

37 435

Prognoza na 2023 r.
Liczba zawodów deficytowych 12

Liczba zawodów deficytowych

w których jest więcej ofert pracy niż kandydatów

Liczba zawodów zrównoważonych 144

Liczba zawodów zrównoważonych

w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby kandydatów

Liczba zawodów nadwyżkowych 1

Liczba zawodów nadwyżkowych

w których liczba ofert pracy jest mniejsza niż liczba kandydatów

Wykres
Liczba zawodów deficytowych i nadwyżkowych wg Barometru zawodów
Komentarz

W okresie XII 2021 r. - IX 2022 r. w woj. podlaskim zanotowano poprawę wskaźników bezrobocia – stopa zmniejszyła się o 0,6 p. proc. (7,2%), a liczba bezrobotnych o 7,7% (30,8 tys.). W skali kraju jest to 5. pozycja w rankingu województw o najwyższej stopie bezrobocia (Polska = 5,1%). W 2023 r. w Podlaskiem wystąpi 12 grup profesji deficytowych: z sektora medycznego, edukacji, obrony narodowej, przemysłu maszynowego, transportu i gospodarki magazynowej. Z kolei nadmiar poszukujących pracy będzie wynikał z nadwyżki edukacyjnej wśród ekonomistów. W 2023 r. wzrost zapotrzebowania na pracowników wystąpi wielu sekcjach gospodarki, m.in. przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, budownictwie, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, edukacji, obronie narodowej, handlu, informacji i komunikacji, działalności finansowej, związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, zakwaterowaniu i gastronomii, usługach administrowania i działalności wspierającej. W większości wymienionych obszarów wystąpi deficyt poszukujących pracy. Spadek zapotrzebowania na siłę roboczą obejmie branżę budowlaną, przemysłową oraz piekarniczo-cukierniczą.