Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej barometrzawodow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej badania Barometr zawodów.

Data publikacji strony internetowej: 2010 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, forma graficzna (plakat A4) uniemożliwia zastosowanie wytycznych,

Oświadczenie sporządzono dnia 16.12.2020 r.: Katarzyna Antończak-Świder, katarzyna.antonczak-swider@wup-krakow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 126198531. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi wejście od strony Placu na Stawach.
 • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach.
 • W budynku znajdują się 2 windy. W windach udostępniane są informacje głosowe o otwarciu i zamknięciu drzwi oraz piętrach, na których w danym momencie się zatrzymują.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej oraz z usług tłumacza migowego on-line.
 • W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.