Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej barometrzawodow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej badania Barometr zawodów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010 rok.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17 grudnia 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, forma graficzna (plakat A4) uniemożliwia zastosowanie wytycznych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2022 r.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 • W głównej siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć).
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku znajdują się 2 windy.
 • Na parterze w punkcie informacyjnym prowadzona jest obsługa Klientów ze szczególnymi potrzebami. 
 • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Aby wejść do punktu trzeba otworzyć drzwi w holu, które otwierają się do środka za pomocą uchwytu.
 • Punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.