Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej barometrzawodow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej badania Barometr zawodów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010 rok.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17 grudnia 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, forma graficzna (plakat A4) uniemożliwia zastosowanie wytycznych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2022 r.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 • W głównej siedzibie otrzymasz informacje o pełnej ofercie Urzędu. Możesz złożyć także dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dojedziesz komunikacją miejską (tramwajem lub autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 250 metrów od siedziby to „Komorowskiego”, gdzie kursują linie tramwajowe nr 1 i 2 oraz autobusy 734, 752 i 792 oraz przystanek w odległości około 450 metrów „Jubilat”, gdzie kursują linie autobusowe nr 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 301,304, 307, 310, 424, 469, 503, 608, 734, 752, 793 oraz 902. Dojście do siedziby z obydwu przystanków zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników).
 • Przed budynkiem są 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada bezpiecznej pochylni wjazdowej. Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika. Przed chodnikiem jest nierówna nawierzchnia, co może powodować problemy z wjazdem na chodnik.
 • Wejście do budynku jest na poziomie terenu chodnika.
 • Wejście główne do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu). Przy drzwiach głównych na wysokości około 1,6 metra znajduje się przycisk wzywający pomoc portiera.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez urząd są wolne od barier dla osób na wózkach. W holu głównym, po lewej stronie jest szklana gablota ogłoszeniowa o głębokości 8 centymetrów, która może być problemem dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym znajduje się szeroka i długa wycieraczka, które prowadzi do portierni. Nie jest to element systemu oznaczenia nawierzchni, która prowadzi do punktu informacyjnego, gdzie odbywa się obsługa osób ze szczególnymi potrzebami. Wycieraczka spełnia funkcje wyłącznie dotyczące czystości w budynku.
 • Obsługę Klientów ze różnymi potrzebami prowadzimy na parterze w punkcie informacyjnym
 • Punkt informacyjny znajdziesz po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście do punktu zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi do punktu informacyjnego otwierają się do wewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu).
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju. 
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie. 
 • Toaletę dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego. Jest oznaczona płaskim piktogramem na drzwiach na wysokości około 1,6 m. 
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.
 • W budynku mamy 2 windy.